Systémový pohľad na CA systémy

            Realizáciu súčiastky, ktorá sa chápe ako súhrn všetkých prípravných a realizačných prác zúčastňujúcich sa na zhotovení výrobku do konečnej podoby danej technickou dokumentáciou, je možné rozdeliť do dvoch etáp:

 

-                      etapa vývojovo – návrhová a plánovacia,

-                      etapa technologicko – realizačná.

 

            V návrhovej a plánovacej etape sa po modelovacích, simulačných a analyzačných činnostiach vyhotovuje kompletná konštrukčná a technologická dokumentácia, respektíve sú generované CAD a CAPP dáta. Pri počítačovej podpore sa všeobecne tieto systémy alebo táto etapa realizácie súčiastky nazýva ako počítačová podpora inžinierskych prác – CAE. Pre druhú etapu sú charakteristické rôzne automatizované systémy (výroba, montáž, doprava, skladovanie) s počítačovou podporou. Táto etapa sa nazýva počítačová podpora výrobného inžinierstva a označuje sa  CAPE.


            Vo všeobecnosti sa počítačom podporované systémy označujú ako CAx, CAi alebo CA. Ide o programové systémy, respektíve software, ktorý je aplikačne využitý v konkrétnej oblasti v podniku. Skratka CA (Computer Aided) naznačuje, že činnosť, metóda, technika alebo systém je počítačom podporovaný. V minulosti bola skôr chápaná ako počítačová asistencia (computer assistance alebo Computer aissisted), respektíve počítačová pomoc (computer aid), v súčasnosti sa chápe ako synonymum pre computer aided a znamená, že je počítačom podporovaná určitá oblasť realizácie súčiastky.


        I keď existuje veľké množstvo počítačom podporovaných (CA) systémov, spomenuté budú len najznámejšie z nich, ktoré prevažnou mierou vplývajú na racionalizáciu inžinierskych činností, znižovanie nákladov a skracovanie časov potrebných na výrobu súčiastky.