Rozdelenie CAM software-u

 

Súčasné systémy pre počítačovú podporu výroby (CAM) je možné rozdeliť podľa rozsahu a účelu do nasledovných skupín:

-                      malé CAM software,

-                      stredné CAM software,

-                      veľké CAM software,

 

                Malé CAM systémy predstavujú jednoduché aplikácie pre tvorbu NC programov obyčajne pre jednu konkrétnu technológiu obrábania (sústruženie, frézovanie a pod.) v malom rozsahu technologických možností a nižšej úrovni programátorskej prepracovanosti. Sú schopné efektívne riešiť simulácie 2.5D obrábania s výstupom vo forme NC programu. Model súčiastky je prevzatý z niektorej CAD aplikácie. Cenovo sú najlacnejšie a nároky na hardware sú minimálne.
              Stredné CAM systémy sú cenovo náročnejšie, vyžadujú výkonnejší hardware najmä pre oblasť geometrického modelovania a simulácie. Dokážu na profesionálnej úrovni riešiť niektoré náročné výpočty a simuláciu.

                Charakteristika veľkých CAM systémov spočíva v tom, že dokážu veľmi efektívne a ľahko riešiť 3D-5D obrábanie (5 riadených osí napr.: osi x,y,z, poloha vretena, otočného stola 3D komplikovaných komplexných plôch, s množstvom technologických variácií a širokou expertnou technologickou podporou či už pri výbere nástrojov, rezných parametrov a pod. používajú najpokročilejšie programátorské metódy a patria k profesionálnym softwarovým riešeniam v automatizácii strojárskej výroby. Opäť je potrebné prevziať model súčiastky, ktorý je vytvorený vo vhodnom CAD systéme. Medzi najznámejšie CAM systémy patrí PowerMill, SmartCAM, respektíve SurfCAM.

         CAM systémy sú najviac prepracované pre oblasť obrábania. Je možné sa s nimi ale stretnúť pri technológii tvárnenia, použitia laseru pri výrobe súčiastok alebo delenia materuálu vodným lúčom.

CAM systémy pre oblasť obrábania je možné použiť pri nasledovných technológiách:

-                      sústruženie,

-                      frézovanie a vŕtanie,

-                      drôtové rezanie,

-                      elektroerozívne hĺbenie.

        CAM systémy sú buď špecializované a majú zabudovanú podporu len na niektorú zo spomenutých metód obrábania alebo existuje podpora pre všetky spôsoby obrábania. Vzhľadom na to, že jednotlivé systémy CAM majú rôznu históriu a ich vznik a vývoj bol podmienený a ovplyvňovaný rôznymi skutočnosťami, je veľmi obtiažne tieto systémy združiť do spoločných skupín a porovnávať ich navzájom na základe podobných funkcií. Ako ďalšia vlastnosť, na základe ktorej je možné CAM systémy začleniť do určitých skupín, sa javí ich komplexnosť a previazanosť na ďalšie CA (najmä CAD) systémy. Na základe toho je možné

CAM systémy rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

 

-                      CAM systémy integrované v rámci komplexných CAD/CAM/CAE systémov

-                      Špeciálne CAM, resp. CAD/CAM systémy.