Rozdelenie CAD software-u

 

            Na trhu CAD systémov existuje pomerne široké zastúpenie zahŕňajúce jednoduché 2D CAD systémy až k rozsiahlym a komplexným 3D CAD systémov. Kúpa konkrétneho CAD systému musí predchádzať dôsledná analýza problémov, ktoré majú byť CAD systémov riešené. Do úvahy sa musí brať prípadná integrácia s existujúcimi CA systémami v podniku. Na otázku, aký CAD systém je vhodný a ktorý sa odporúča, nie je jednoduchá a rýchla odpoveď.

            Z hľadiska prehľadu sú uvádzané niektoré známe CAD systémy, s ktorými je možné sa stretnúť v strojárskej oblasti. Podľa rozsahu a účelu možno CAD systémy rozdeliť do nasledovných skupín:

a)       malé CAD systémy,

b)       stredné CAD systémy,

c)       veľké CAD systémy,

 

Malé CAD systémy

        Malý CAD systém je relatívne lacný software riešiaci škicovanie a kreslenie, tzv. tvorbu náčrtkov. Sú cenovo najprístupnejšie a spravidla nezachádzajú za hranicu 2D modelovania. Predstavujú skôr elektronické rysovanie dosky. Obsahujú všetky editovacie funkcie potrebné pre tvorbu konštrukčnej výkresovej 2D dokumentácie. Svojím určením sú vhodné do menších konštrukčných kancelárií, kde sa vyhotovuje len výkresová dokumentácia. Často sú na trhu dostupné rôzne nadstavby, ktoré najčastejšie ponúkajú rôzne databázy normalizovaných súčiastok (napr. Profil pre systém Autocad).

K známym CAD systémom z tejto oblasti patria EasyCAD, DesignCAD, Autosketch, Corel Draw, AutoCAD LT, Technical Imager.

Doménou týchto systémov je platforma PC s operačným systémom Windows 95, 98, 2000, respektíve bolo v minulosti možné sa stretnúť aj s platformou Windows 3.1. Ceny týchto systémov sa pohybujú rádovo v desiatkach tisíc korún.

 

Stredné CAD systémy

        Do skupiny stredných CAD systémov možno zaradiť také systémy, ktoré podporujú úplný 2D a čiastočný 3D design. Na vysokej úrovni sú prepracované 2D kresliace nástroje (bod, úsečka, oblúk, kružnica, prsteň, elipsa, mnohouholník, krivka, dvojitá čiara a pod.), uchopovacie režimy (stred, koncový bod, tangenta, kolmica, priesečník a kvadrant), editovacie nástroje (pole, kópia, zrkadlenie, zaoblenie, skosenie, posun, orezávanie, predĺženie, mierka, natiahnutie, otočenie), možnosť práce v hladinách, veľké množstvo typov čiar a farieb a pod.. Sú doplnené o niektoré 3D nástroje ako napr. vytvorenie 3D modelu rotáciou alebo posunutím tvoriacej krivky, prácu s B-spline krivkami a plochami, premietnutie krivky na určenú rovinu, modelovanie špirálovej plochy a pod. S možnosťami týchto systémov rastú nároky na výkon hardwaru a zvyšuje sa takisto aj ich cena.

        Medzi známe CAD systémy tejto triedy patria napr. Microstation, FastCAD, Cadkey a AutoCAD (od v. 14 vyššie) a pod. Sú implementované prevažné na platforme PC s operačným systémom Windows 95, 98, 2000, respektíve NT. Ceny týchto systémov sa pohybujú rádovo okolo stotisíc korún.

 

Veľké CAD systémy

             Veľký CAD systém je software umožňujúci modelovať v 3D. Tieto systémy majú analogické modelovacie, kresliace, uchopovacie nástroje a editovacie režimy ako predchádzajúce stredné CAD systémy. Rozdiel spočíva ale v tom, že práca sa uskutočňuje v 3D priestore. Príkladom známych systémov môže byť software PowerShape, Solidworks, SolidEdge a iné. Veľké CAD software disponujú najprepracovanejšími a najvýkonnejšími modelovacími technikami, ktoré dovoľujú skutočné počítačové 3D modelovanie. Mnohé výkonné CAD systémy sú tiež súčasťou veľkých CAD/CAM systémov. Hlavným znakov veľkých CAD systémov sú nasledovné charakteristiky:

-                      modulárne riešenie CAD systému,

-                      3D parametrizácia,

-                      Asociativita,

    Výkonné veľké CAD software pracujú najmä na platforme operačných systémov UNIX a na pracovných staniciach (HP, SG, Sun IBM). V súčasnosti z hľadiska neustále sa zvyšujúcej výkonnosti gardwaru platformy PC, sa aj veľké CAD systémy implementujú na platformu PC, prevažne pod operačný systém Windows NT respektíve Windows 95, 98, 2000.

        Prednosť veľkých CAD systémov spočíva v tom, že sú pomocou celého radu modulov prepájané tak, aby zabezpečovali nielen návrhovú etapu, ale i etapu realizačnú – výrobnú. Potom je potrebné hovoriť o integrovaných CAD/CAM systémoch. Medzi známe systémy tejto skupiny patrí Pro/Engineer, Euclid a Catia.